1. Üldsätted
 
1.1. Käesolevad OÜ Ebavere Graanul (registrikood 12068782, aadress Ebavere küla 46209, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa, edaspidi Müüja) e-poe tingimused (edaspidi E-poe Tingimused) kehtivad kõikide isikute (edaspidi Ostja) suhtes, kes kasutavad www.pellet.ee veebilehel (edaspidi Veebileht) olevat e-poodi (edaspidi E-pood) ning tellivad ja ostavad selle kaudu kaupu. Müüja kontaktandmed on kättesaadavad Veebilehel. Müüja volitusel võivad E-poe kaudu kaupu müüa ka Müüjaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud, millisel juhul loetakse Müüjaks isik, kelle andmed kuvatakse maksmisel ja/või kes on arvel märgitud kauba müüjaks, ning vastava isiku suhtes kohalduvad kõik käesolevates E-poe Tingimustes sätestatud Müüja õigused ja kohustused.
 
1.2. Käesolevate E-poe Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on E-poe Tingimustega tutvunud, need on talle arusaadavad, ta on nendega nõus ja kohustub neid täitma. 
 
1.3. Käesolevate E-poe Tingimuste aktsepteerimisega nõustub Ostja Müüja poolt Ostja andmete, sh isikuandmete, töötlemisega Privaatsuspoliitikas sätestatud korras. 
 
1.4. Käesolevates E-poe Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled õigusaktides sätestatust. 
 
1.5. Müüja säilitab Ostjaga sõlmitud lepingudokumendid (käesolevad E-poe Tingimused, tellimus, tellimuse kinnitus, arve) püsival andmekandjal. 
 
1.6. Müüja ja Ostja vaheline müügileping loetakse sõlmituks Müüja poolt Ostjale tellimuse vastuvõtmist kinnitava e-kirja saatmisest, kui E-poe Tingimustes ei ole sätestatud teisiti.

1.7. OÜ Ebavere Graanul on isikuandmete vastutav töötleja, OÜ Ebavere Graanul edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance UAB-le.
 
1.8. OÜ Ebavere Graanul on isikuandmete vastutav töötleja, OÜ Ebavere Graanul edastab transpordi teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejatest transporditeenuste osutajatele.
 
2. Kaupade ostmine ja E-poe tehnilised etapid
 
2.1. E-poes müüdavate kaupade hinnad on toodud välja E-poe veebilehel. Kõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu. Hinnad ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Müüjal on õigus limiteerida kauba maksimaalset aastas müüdavat kogust ühe Ostja kohta. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse kinnitamise hetkel kehtinud hinda.
 
2.2. E-poest kauba ostmiseks tuleb ostukeskkonnas valida sobiv kaup, soovitud kogus ning valida, kas Ostja tuleb kaubale ise järgi või soovib kauba kättetoimetamist. Tellimuse vormistamiseks tuleb sisestada oma isiku- ja kontaktandmed ja vajadusel tarneaadress, valida makseviis ning nõustuda E-poe Tingimustega.  
 
2.3. Pärast nõutavate andmete sisestamist kuvatakse ekraanil tasumisele kuuluv kogusumma. Tellimuse saab kinnitada ning alustada tellimuse eest tasumist vajutades nupule „Maksma“.
 
2.4. E-poes saab maksta tellitud kauba eest E-poes väljatoodud pankade pangalinkide kaudu või muul E-poes võimaldatud viisil. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. Kui kaupade eest tasutakse pangaülekandega, tuleb pärast kaupade eest tasumist (pangaülekande tegemist) väljuda internetipanga lehelt, vajutades nupule „Tagasi kaupmehe juurde”. Tellimus loetakse esitatuks Ostja poolt makse tegemisega.
 
2.5. Kui Ostja küsib kauba tellimiseks Müüjalt eraldi pakkumist, edastab Müüja Ostjale pakkumise e-posti teel. Sellisel juhul loetakse müügileping Müüja ja Ostja vahel sõlmituks E-poe Tingimustes sätestatud tingimustel kas tellimuse kinnitamisega Ostja poolt või makse tegemisega, kumb iganes toimub varem.
 
2.6. Pärast tellimuse saamist saadab Müüja viivitamatult Ostjale Ostja poolt avaldatud e-posti aadressile kinnituse tellimuse vastuvõtmise kohta.
 
2.7. Müüjal on õigus E-poe vahendusel sõlmitud lepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata järgmistel juhtudel:
  • kaup on laost otsa saanud;
  • kauba hinda või omadusi on E-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
  • Ostja ei vasta Müüja poolt kehtestatud tingimustele.
Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab Müüja Ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui Ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
 
3. Tarnetingimused
 
3.1. Kui Ostja on tellinud kauba koos kättetoimetamisega, tarnitakse ostetud kaup Ostjale tema poolt tellimuses sisestatud tarneaadressile kümne tööpäeva jooksul alates makse tasumisest. Enne kauba saabumist teavitatakse Ostjat võimalikust tarneajast ja lepitakse kokku orienteeruv kauba saabumise aeg. 
 
3.2. Kauba kättetoimetamise kulud kannab Ostja. 
 
3.3. Müüja võib volitada kauba kättetoimetamiseks kolmandaid isikuid, sh kasutada posti-, kuller- või transporditeenust.
 
3.4. Pelleteid tarnitakse tagaluuktõstukit omava tarnspordivahendiga. Pinnas, millele kaup laetakse peab olema kõva, et oleks võimalik kasutada kahveltõstukit. Müüja transpordib tooted Ostja väravani või kinnistu piirini ning transporditeenus sisaldab kauba mahalaadimist veokilt. Ostja vastutab tellimuse esitamisel transpordiks vajaliku ligipääsutee olemasolu ja heakorra eest, samuti transpordiks vajamineva manööverdamisruumi eest. Transport ei sisalda toodete ümberladustamist Ostja juures, toodete transporti Ostja ruumidesse või kinnistu sisealale. Kui Ostja kinnistule on võimalik sisse sõita, võtab sissesõidu otsuse vastu kauba tarnija. 
 
3.5. Kauba üleandmisel Ostjale väljastatakse Ostjale saateleht kauba kättesaamise kohta.
 
3.6. Ostja on kohustatud kauba kokku lepitud ajal ja viisil vastu võtma. Juhul, kui Ostjast tulenevate asjaolude tõttu ei ole võimalik kaupa üle anda, tasub Ostja kauba teistkordse transpordi eest uuesti täishinna ning hüvitab Müüja nõudmisel muud vastuvõtuviivitusest tingitud kulud. 
 
3.7. Kaupade juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle kokkulepitud kauba kättetoimetamise kuupäeval, seda isegi siis, kui Ostja on vastuvõtuviivituses. 
 
3.8. Ostja on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima enda sisestatud andmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete tarnel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoomise viivituste ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest ja ebaõigsusest. 
 
3.9. Kui Ostja viivitab kaupade vastuvõtmisega kauem kui 14 päeva arvates kokkulepitud kauba kättetoimetamise kuupäevast, loetakse, et Ostja on müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi kaupu. Müüjal on õigus müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulud) ja tasaarveldada Müüja poolt kantud kahju Ostja poolt ette tasutud summadega.
 
4. Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine
 
4.1. Tarbijast Ostjal on õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast vastavalt Müüja lepingust taganemise juhendile. Käesolevate tingimuste aktsepteerimisega kinnitab tarbijast Ostja, et ta on juhendiga tutvunud ja nõus juhendi tingimustega. 
 
5. Pretensioonide esitamine ja vastutus
 
5.1. Tarbijast Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul esitada Müüjale pretensioone 2 aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa. 
 
5.2. Ostja (v.a tarbijast Ostja) on kohustatud ostetud kaubad kättesaamisel üle vaatama ning teavitama Müüjat viivitamata pärast kaupade kättesaamist mistahes puudustest, mida on võimalik avastada tavapärase ülevaatuse käigus. Teistest puudustest tuleb teavitada viivitamata pärast nende avastamist, kuid igal juhul hiljemalt 6 kuu jooksul pärast kaupade tarnimist. Teavitus peab olema kirjalikus vormis ning täpselt kirjeldama puuduste olemust ja ulatust. Müüja ei vastuta kaupade puuduste eest, kui Ostja ei esita kaebust õigeaegselt või ei kirjelda puudusi piisavalt täpselt.
 
5.3. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, tellimus, tellimuse kinnitus jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud E-poest. 
 
5.4. E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada Müüjale alltoodud aadressidel:
 
OÜ Ebavere Graanul
Ebavere küla 46209, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa
e-post: info@pellet.ee
 
5.5. Pretensioonis peab Ostja märkima pretensiooni lahendamiseks vajalikud andmed (mh Ostja nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tellimuse kuupäev, ostuarve nr, arveldusarve nr, kauba nimetus, kauba puuduse täpne kirjeldus, Müüjale esitatav nõue). 
 
5.6. Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh seaduses sätestatud juhtudel nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist või leping üles öelda. 
 
5.7. Müüja vastutab Ostjale tekkinud kahjude eest üldiselt vastavalt seadusele, arvestades  alljärgnevaid piiranguid: ulatuses, mis on kohalduva õiguse järgi maksimaalselt lubatud, vastutab Müüja üksnes Ostjale põhjustatud otsese varalise kahju eest. Müüja vastutus on piiratud kaupade ostuhinnaga.
 
5.8. Müüja ei vastuta kauba puuduste või mis tahes kahju eest, mis on tekkinud kaupade mittesihipärasest kasutamisest. 
 
5.9. Kui kauba puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja kaup saata diagnostikasse või ekspertiisi ning diagnostika või ekspertiisi käigus selgub, et Müüja kauba puuduse eest ei vastuta, tasub ekspertiisi- ja diagnostikakulud Ostja (v.a tarbijalemüügi korral 6 kuu jooksul arvates kauba üleandmisest).
 
5.10. Kui pooled ei jõua vaidluse osas kokkuleppele, lahendatakse vaidlus E-poe Tingimuste punktis 6.3 sätestatud korras. Alternatiivselt on tarbijast Ostjal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks pädeva kohtuvälise vaidluste lahendamise organi poole, milleks Eestis on Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon (aadress: Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-post: avaldus@komisjon.ee, veebileht: www.komisjon.ee). Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusalase kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Komisjoni menetlustingimused on kättesaadavad komisjoni veebilehel. Tarbijast Ostja võib Müüja vastu kaebuse esitamiseks kasutada ka Euroopa Liidu internetipõhist tarbijavaidluste lahendamise platvormi, mis asub aadressil https://ec.europa.eu/odr
 
6. Muud sätted
 
6.1. Müüjal on õigus käesolevaid E-poe Tingimusi ja neis viidatud juhendeid, poliitikaid ja muid Müüja tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta. Sellised muudatused hakkavad kehtima alates nende E-poes kättesaadavaks tegemisest. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas.
 
6.2. Käesolevatele E-poe Tingimustele, neis viidatud juhenditele, poliitikatele ja muudele Müüja tingimustele  ning eeltoodu alusel sõlmitud lepingutele kohaldatakse ning neid tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusega.
 
6.3. Mistahes erimeelsused, mis tekivad poolte vahel seoses või tulenevalt käesolevatest E-poe Tingimustest, neis viidatud juhenditest, poliitikatest ja muudest Müüja tingimustest ja eeltoodu alusel sõlmitud lepingutest, lahendatakse rahumeelsete läbirääkimiste teel. Kui pooltel ei õnnestu erimeelsust lahendada mõistliku aja jooksul, edastatakse ja lahendatakse vaidlus Eesti kohtutes, esimese astme kohtuna Harju Maakohtus (v.a juhul, kui rahvusvahelise kohtualluvuse sätetest tulenevalt ei ole selline kohtualluvuse kokkulepe lubatud, millisel juhul lahendatakse vaidlus rahvusvahelise kohtualluvuse sätetega määratud riigi kohtus). 

Telli pelletid e-poest kiirelt ja mugavalt!

Premium pellet g Graanul 6mm

Pakendatud

990kg alusel 66 x 15kg kotti

220€ alus

Järeletulemisega Tallinna Lattu: 240€ alus

Kojuveo võimalus, lisandub transporditasu
Kogus:
up arrow
alus
down arrow
Lisa korvishopping-cart

Big Bag Premium 6mm

Big bag kottides

1000kg alusel 1 kott

220€ tonn

Kogus:
up arrow
tonn
down arrow
Lisa korvishopping-cart

Pelletikorv kaminasse või ahju

Vali mudel:

  • Pikkus: 421mm
  • Sügavus: 260mm
  • Kõrgus: 166mm
  • Mahutavus: 6.5 kg
Rohkem infot

Hind: 89€
Lisa korvishopping-cart