1. Üldsätted
 
1.1. Käesolev OÜ Ebavere Graanul (registrikood 12068782, aadress Ebavere küla 46209, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa, edaspidi Müüja) privaatsuspoliitika (edaspidi Privaatsuspoliitika) sätestab tingimused, mille kohaselt Müüja töötleb veebilehel www.pellet.ee (edaspidi Veebileht) oleva e-poe (edaspidi E-pood) kasutajate ning Müüja klientide (edaspidi Klient) infot ja andmeid. Kui Klient sõlmib vastavalt E-poe tingimustele E-poe kaudu lepingu teise Müüjaga samasse kontserni kuuluva äriühinguga, kohaldatakse vastava äriühingu suhtes käesolevas Privaatsuspoliitikas Müüja kohta sätestatut.
 
2. Privaatsuspoliitika aktsepteerimine
 
E-poe tingimuste aktsepteerimisega annab Klient Müüjale oma täieliku nõusoleku ja loa oma andmete, sh isikuandmete, töötlemiseks kooskõlas käesoleva Privaatsuspoliitikaga.
 
3. Müüja poolt töödeldavad andmed 
 
3.1. Müüja võib töödelda Kliendilt saadud ja/või Kliendi kohta käivaid andmeid ja infot, sealhulgas alljärgnevaid andmeid:
 • Kliendi või Kliendi esindaja ees- ja perekonnanimi;
 • juriidilisest isikust Kliendi ärinimi ja registrikood;
 • Kliendi kontaktandmed, s.t telefoninumber, aadress, e-posti aadress jne;
 • lepinguline info, s.t info Kliendi tellimuste, lepingute, maksete, teadete ja e-mailide kohta jne;
 • seadusest tuleneva kohustuse täitmisega Kliendi kohta teada saadud infot, s.t teave, mis on saadud muuhulgas kohtu, notari, kohtutäituri või maksuhalduri jne poolt teostatud järelepärimisega seoses.
3.2. Lisaks eeltoodule kogub Müüja automaatselt tehnilist informatsiooni selle kohta, kuidas Klient kasutab Veebilehte ja E-poodi. Muuhulgas võib Müüja koguda Kliendi kohta järgmist informatsiooni:
 • logiandmed. Kui Klient külastab Veebilehte ja/või kasutab E-poodi, salvestavad Müüja serverid automaatselt informatsiooni, sealhulgas infomatsiooni, mida Kliendi brauser saadab iga kord, kui Klient külastab Veebilehte ja E-poodi. Sellised logiandmed võivad sisaldada mh Kliendi IP-aadressi, sirvimisajalugu, brauseri tüüpi ja sätteid, seda, mis ajal, kust ja kuidas Klient Veebilehte ja E-poodi kasutab, ja küpsiste andmeid (logiandmete salvestamiseks võib Müüja kasutada küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, mille kasutamise võib Klient soovi korral igal ajal oma veebilehitsejas keelata); 
 • seadme info. Lisaks logiandmetele võib Müüja koguda informatsiooni seadme kohta, mille kaudu Klient Veebilehte ja E-poodi kasutab, sealhulgas seadme tüübi, operatsioonisüsteemi, sätete, ID ja krahhide kohta. 
3.3. Kliendi isikuandmeid (s.t. teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta) töötleb Müüja üksnes kooskõlas kõigi kehtivas õiguses sätestatud isikuandmete töötlemist puudutavate nõuetega.

3.4. OÜ Ebavere Graanul on isikuandmete vastutav töötleja, OÜ Ebavere Graanul edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance UAB-le.
 
3.5. OÜ Ebavere Graanul on isikuandmete vastutav töötleja, OÜ Ebavere Graanul edastab transpordi teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejatest transporditeenuste osutajatele.
 
4. Infovahetuse salvestamine
 
Kõik Müüja ja Kliendi vahelised e-kirjad ja muud infovahetused võidakse salvestada Kliendi tellimuste ja avalduste parema ja tõhusama lahendamise eesmärgil ning vajadusel ka kõigi tellimuste või tegevuste tõendamiseks ning samuti Müüja töötajate töökvaliteedi hindamise eesmärgil. 
 
5. Andmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks
 
5.1. Müüja kogub ja töötleb Kliendi andmeid lisaks eeltoodule alljärgnevatel eesmärkidel:
 
(a) tellimuste läbivaatamiseks ning Kliendiga lepingute sõlmimiseks, muutmiseks, täitmiseks ja täitmise tagamiseks;
(b) Kliendi taotlustele ja päringutele vastamiseks; 
(c) Kliendile kaupade ja teenuste pakkumiseks, sh otseturustuse korras, kui klient on küsinud pakkumist või andnud nõusoleku pakkumiste saamiseks;
(d) lepingu sõlmimisega kaasnevate mistahes riskide ennetamiseks ja vältimiseks, kui Kliendi andmete töötlemine on Müüja õigustatud huvi alusel vajalik; 
(e) seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
(f) Kliendiga sõlmitud lepingust tulenevate Müüja õiguste kaitsmiseks, kui Kliendi andmete töötlemine on Müüja õigustatud huvi alusel vajalik;
(g) Müüja õigustatud huvi alusel statistika tegemiseks;
(h) Müüja õigustatud huvi alusel Veebilehe ning E-poe turvalisuse tagamiseks, kvaliteedi ja kujunduse parandamiseks ja uute funktsioonide ja teenuste loomiseks.
 
5.2.Müüja kogub ainult selliseid Kliendi isikuandmeid, mis on käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks vajalikud. 
 
5.3.Müüja töötleb Kliendi isikuandmeid üksnes õiguslikul alusel, eelkõige Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, aga ka seoses lepingu sõlmimisele eelnevate Kliendi taotlustega ning olukordades, kus Müüjal on Kliendi isikuandmete töötlemiseks õigustatud huvi, mida ei kaalu üles Kliendi huvid. Lisaks on Müüjal õigus töödelda Kliendi isikuandmeid Kliendilt eraldi küsitud nõusoleku alusel.
 
6. Andmete töötlemise viis
 
6.1. Müüja võib kooskõlas andmete töötlemise eesmärgiga vastavalt oma parimale äranägemisele edastada Kliendi andmeid (ning seal hulgas tellida neilt andmete töötlemise teenust) alljärgnevatele isikutele:
 • Müüjaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud;
 • iga lepingu sõlmimise, muutmise, täitmise ja täitmise tagamisega seotud isik, sh tarnijad, krediidiasutused, kohtud, võlgade sissenõudmisega tegelevad isikud, kohtutäiturid, õigusnõustajad jne;
 • andmebaasid, seal hulgas AS Krediidiinfo või mis tahes muu maksehäiretega tegelev register;
 • uus võlausaldaja juhul, kui nõuded Kliendi suhtes loovutatakse ja/või antakse üle; 
 • pandipidaja juhul, kui nõuded Kliendi suhtes panditakse;
 • vajadusel muud kolmandad isikud, keda kasutatakse lepingu täitmisel.
6.2. Klient nõustub ja on teadlik, et juhul, kui Müüja ühineb teise ettevõtjaga, jaguneb või kujundatakse ümber või toimub Müüja ettevõtte või varade müük või muul viisil üleminek, võivad Kliendi andmed olla üleantava vara hulgas.
 
7. Isikuandmete säilitamine
 
Müüja säilitab Kliendi isikuandmeid seni, kuni pooltevahelisest lepingulisest suhtest tulenevalt võib veel nõudeid tekkida (üldjuhul kuni 3 aastat pärast lepingu lõppemist), kuni see on õigusaktidest tulenevalt kohustuslik või kuni see on vajalik muude käesolevas Privaatsuspoliitikas nimetatud eesmärkide täitmiseks. 
 
8. Konfidentsiaalsus ja turvalisus
 
Vastavalt käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatule kohustub Müüja hoidma konfidentsiaalsena kogu Kliendi info ja andmed ning võtma tarvitusele kõik õigusaktidest tulenevad mõistlikud turvameetmed Kliendi isikuandmete kaitseks. Muu hulgas tagab Müüja, et ka kõik isikud, kellele Müüja Kliendi andmeid edastada võib, on kohustatud hoidma andmeid konfidentsiaalsena. Samas teadvustab Klient, et Internetis võivad esineda turvarikked ning andmete edastamine Interneti teel ei pruugi olla turvaline. Müüja teeb kõik mõistlikult võimaliku, et kaitsta Kliendi poolt edastatud isikuandmeid ja muud teavet, kuid Müüja ei saa tagada nende absoluutset kaitstust. 
 
9. Kliendi õigused tema andmete töötlemisel
 
9.1. Klient võib igal ajal nõuda Müüjalt juurdepääsu ennast puudutavatele isikuandmetele, saada selgitusi tema isikuandmete kasutamise kohta, esitada töötlemisele vastuväiteid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete kasutamise piiramist või lõpetamist ja kustutamist (välja arvatud ulatuses, milles selliste andmete säilitamine on õigusaktide kohaselt nõutav või mille kasutamine on vajalik Müüja poolt Kliendiga sõlmitud lepingute täitmiseks ja täitmise tagamiseks) ning nõuda andmete ülekandmist, esitades Müüjale vastava allkirjastatud avalduse posti või e-posti teel. Kui Kliendil on pretensioone seoses isikuandmete kasutamisega Müüja poolt, on tal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. 
 
9.2. Kui Klient ei soovi, et tema andmeid kasutataks otseturustuse või Müüja teenuste edendamise eesmärgil ning teavitab sellest Müüjat, on Müüja kohustatud lõpetama Kliendi andmete töötlemise nimetatud eesmärkidel. Kliendil on alati õigus esitada vastuväide ka muule Müüja õigustatud huvi alusel toimuvale andmetöötlusele.
 
9.3. Ulatuses, milles Kliendi isikuandmeid töödeldakse Kliendi antud nõusoleku alusel, on Kliendil igal ajal õigus vastav nõusolek tagasi võtta ning nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist. Otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks tuleb Kliendil järgida tema e-posti aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist. Lisaks on Kliendil muud õigused, mis on sätestatud isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides.
 
9.4. Kliendil on õigus igal ajal keelata veebilehitsejal küpsiste kasutamine. Küpsiste kohta saab rohkem teavet järgmistelt veebilehtedelt:
10. Müüja kontaktid
 
Küsimuste või kaebuste korral seoses oma andmete töötlemise või käesoleva Privaatsuspoliitikaga tuleb Kliendil võtta ühendust alljärgneval aadressil:
 
OÜ Ebavere Graanul
Ebavere küla 46209, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa
e-post: info@pellet.ee

Telli pelletid e-poest kiirelt ja mugavalt!

Premium pellet g Graanul 6mm

Pakendatud

990kg alusel 66 x 15kg kotti

220€ alus

Järeletulemisega Tallinna Lattu: 240€ alus

Kojuveo võimalus, lisandub transporditasu
Kogus:
up arrow
alus
down arrow
Lisa korvishopping-cart

Big Bag Premium 6mm

Big bag kottides

1000kg alusel 1 kott

220€ tonn

Kogus:
up arrow
tonn
down arrow
Lisa korvishopping-cart

Pelletikorv kaminasse või ahju

Vali mudel:

 • Pikkus: 421mm
 • Sügavus: 260mm
 • Kõrgus: 166mm
 • Mahutavus: 6.5 kg
Rohkem infot

Hind: 89€
Lisa korvishopping-cart