LEPINGUST TAGANEMISE JUHEND TARBIJALE

 
1. Üldsätted
 
1.1. Käesolev OÜ Ebavere Graanul (registrikood 12068782, aadress Ebavere küla 46209, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa, edaspidi Müüja) sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise juhend tarbijale (edaspidi Juhend) sätestab tingimused, mille alusel on tarbijast ostjal (edaspidi Tarbija) õigus taganeda Müüjaga sidevahendi abil, sh veebilehel www.pellet.ee oleva e-poe kaudu sõlmitud lepingust (edaspidi Leping). Kui Klient sõlmib vastavalt e-poe tingimustele e-poe kaudu lepingu teise Müüjaga samasse kontserni kuuluva äriühinguga, kohaldatakse vastava äriühingu suhtes käesolevas Juhendis Müüja kohta sätestatut. 
 
2. Taganemisõigus
 
2.1. Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda Lepingust 14 päeva jooksul.
 
2.2. Taganemistähtaeg lõpeb kauba üleandmise Lepingu puhul 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Tarbija või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud kauba füüsiliselt enda valdusesse.
 
2.3. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Tarbijal teavitada Müüjat (aadress: Ebavere küla 46209, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa, e-post: info@pellet.ee) oma otsusest Lepingust taganeda ühemõttelise kirjaliku avaldusega, mis tuleb saata Müüjale lihtkirjalikult postiga või e-postiga digitaalselt allkirjastatuna.
 
2.4. Tarbija võib taganemiseks kasutada käesolevale Juhendile lisatud taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik.
 
2.5. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Tarbija saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta Müüjale ära enne taganemistähtaja lõppu. 
 
2.6. Tarbijal puudub taganemisõigus võlaõigusseaduse § 53 lõikes 4 ja muudel seaduses sätestatud juhtudel. 
 
3. Lepingust taganemise tagajärjed
 
3.1. Kui Tarbija taganeb Lepingust, tagastab Müüja Tarbijale kõik viimaselt saadud Lepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamise kulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Tarbija valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Müüja pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Müüja saab teada Tarbija otsusest Lepingust taganeda. 
 
3.2. Müüja teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Tarbija kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Tarbija annab nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Tarbijale ei kaasne sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu. 
 
3.3. Tarbija peab kauba Müüjale tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Müüjale Lepingust taganemisest. Tähtajast on kinni peetud, kui Tarbija saadab Lepingu esemeks oleva kauba tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu. 
 
3.4. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Müüja on Lepingu esemeks oleva kauba tagasi saanud või Tarbija on esitanud Müüjale tõendid, et ta on kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
 
3.5. Kui Lepingu esemeks olev kaup on pakendatud, tuleb see Müüjale tagastada originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud). Pakend tuleb avada ettevaatlikult. Kaubalt ja kauba pakendilt ei tohi eemaldada ühtegi hoiatusmärki, kleebist, triipkoodi, seerianumbrit ega muud kauba kontrollimiseks vajalikku infot. 
 
3.6. Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta Tarbijal.
 
3.7. Tagastamisele kuuluva kauba halvenemise korral vastutab Tarbija kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib kaupa käsitseda ja kasutada üksnes nii, nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes. Kauba väärtuse vähenemise kindlaks tegemise kulud (sh võimalikud ekspertiisikulud) tuleb katta Tarbijal. 

Lepingust taganemise avaldus